ÚČETNICTVÍ A MZDYI.  FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

daneV oblasti finančního účetnictví zajišťujeme dle požadavků klienta vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví podle příslušných účetních předpisů a právních norem.
Dle požadavků našich klientů připravíme vnitropodnikové předpisy související s vedením ekonomické agendy příslušné účetní jednotky. V rámci účetní závěrky zpracujeme požadované výkazy pro oblast daňové evidence i podvojného účetnictví, včetně výkazu cash-flow a příloh k účetní závěrce.Podílíme se na zajištění a zpracování inventur majetku a závazků, evidovaných v účetnictví našich klientů.
Zajišťujeme rovněž pravidelný dohled nad vedením účetní evidence a mimořádné kontrolní akce na přání klienta včetně rekonstrukce účetnictví z předchozích let. V souladu s požadavky našich klientů zajišťujeme přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví v souladu s příslušnými požadavky platných právních předpisů.
Nabídnout Vám můžeme :
 • vedení daňové evidence
 • vedení podvojeného účetnictví
 • sestavování měsíčních závěrek a měsíčních reportingů ve formě požadované klientem
 • týdenní vykazování přehledu neuhrazených pohledávek a závazků
 • zpracování měsíčních či kvartálních přiznání k DPH
 • zpracování účetních závěrek a daňových přiznání
 • možnost spolupráce s auditorem a zajištění auditu
 • zavedení účetnictví
 • přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví
 • rekonstrukce účetnictví
 • účetní hotline, hotmail
Komplexní vedení účetnictví zahrnuje nejenom zaúčtování veškerých dokladů, ale i vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty vč.záznamní povinnosti, zpracování dalších zákonem stanovených statistických výkazů, zpracování přehledů věřitelů a dlužníků (pohledávek a závazků), vedení a zařazení majetku, metodické vedení při inventurách.

II.  MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

V oblasti mzdového účetnictví zajišťujeme zpracování mzdové agendy pro malé i velké organizace. V rámci personalistiky zabezpečujeme zpracování všech typů pracovních smluv a vztahů, které připouští platná legislativa, informujeme klienta o změnách v personální oblasti a vybraných ustanoveních souvisejících s touto problematikou.
Nabídnout Vám můžeme :
 • zpracování mezd a mzdové evidence
 • přihlašování nově vzniklé organizace a nově nastupujících zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • měsíční výpočet mezd, odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
 • zpracování měsíčních přehledů a vyměřovacích základech pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců
 • výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • zastupování v případech kontrol ze strany finančního úřadu, úřadu sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
 • audit mzdového účetnictví
 • mzdový hotline, hotmail
Zpracování mezd mimo jiné zahrnuje veškeré úkony s nimi spojené, tj. výpočet mezd v daném měsíci, založení a vedení mzdového listu, příprava výplatních pásek pro zaměstnance, zpracování mzdové uzávěrky pro účetnictví, přípravu převodních příkazů s vypočtenými odvody sociálního a zdravotního pojištění, popř. s platy zaměstnanců na sporožira, odvod měsíčních záloh na daň z příjmů, výčetku platidel pro banku, výpočty pro státní instituce, popř. jednoduché výpočty pro potřebu účetnictví klienta.

III.  ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Zpracování účetních podkladů
 • zpracování účetní závěrky ve zkráceném rozsahu (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)
 • zpracování účetní závěrky v plném rozsahu (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, výkaz o změnách kapitálu, výkaz cash-flow)
 • zpracování výroční zprávy
 • zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky
 • zpracování podkladů k žádostem o úvěr
Dohled nad činností klienta
 • dohled na finanční účetnictví klienta
 • dohled nad činností a personálním rozvojem ekonomických pracovníků klienta
 • dohled nebo zpracování daňových přiznání a jiných účetních výkazů
 • informování klienta o blížících se termínech
 • seznamování klienta se změnami v právních předpisech
 • zpracování interních účetních směrnic klienta (odpisový plán, oběh dokladů, archivace atd.)
 • tvorba a zavádění systému účtování, zpracování pravidel a postupů účtování
 • zpracování účetního rozvrhu klienta
 • metodický dohled na účetnictví klienta
 • metodická pomoc při sestavení zahajovací rozvahy, mezitímní účetní závěrky, roční účetní závěrky
 • metodická pomoc při provádění zákonných inventur
 • metodická pomoc při sestavování zpráv o vztazích mezi propojenými osobami


IV.  OSTATNÍ SLUŽBY

V rámci komplexních služeb v oblasti účetnictví a daní poskytujeme pro naše klienty další doplňkové služby. Nabídnout Vám můžeme :
 • finanční analýzu hospodaření firmy
 • účetní a ekonomické rozbory
 • posudky na ekonomický software

A k t u a l i t y