DAŇOVÉ PORADENSTVÍdaneV oblasti daňového poradenství nabízíme veškeré služby související s českým daňovým právem a mezinárodním zdaněním. Při zpracování daňových přiznání a poskytování daňového poradenství k jednotlivým druhům daní postupujeme dle platných legislativních norem.
Naší snahou je průběžně informovat klienta o všech případných změnách , které v průběhu období nastanou a mají dopad do systému účetnictví a podkladů pro daňové řízení. Poradenství je prováděno komplexně, aby postihovalo provázanost daňové a účetní problematiky s dalšími navazujícími agendami.
Nabídnout Vám můžeme :

I.  DAŇOVÉ KONZULTACE
 • komplexní poradenství v oblasti českých daní
 • daňová optimalizace - minimalizace daňové zátěže klienta při použití všech legálních prostředků
 • posouzení podnikatelských záměrů z daňového hlediska, volba právní formy podnikání
 • daňové plánování - minimalizace daňové zátěže klienta s ohledem na očekávaný rozvoj firmy
 • daňové konzultace o aktuálních problémech klientů
 • vydávání stanovisek k různým sporným problémům klientů
 • aktuální průběžné informování o daňových změnách, novinkách, stanoviscích
 • daňový audit
 • podrobné nebo výběrové ověřování účetních zápisů z daňového hlediska
 • upozornění klienta na daňové termíny a splatností daní a daňových záloh
 • daňový hotline, hotmail

Daňový audit

Smyslem daňového auditu je prověření správnosti údajů, které byly uvedeny v daňových přiznáních. Zaměřujeme se na schopnost poplatníka doložit uvedené skutečnosti a to i s několikaletým odstupem.
Potřebnost zpětného prověřování vyplývá z neustálého novelizování daňových zákonů, měnících se ustanovení a výkladů, které řada poplatníků v příslušném zdaňovacím období chybně aplikovala a mohou být tak následně vystaveni případným doměrkům daní a vyměření příslušenství daně ze strany kontrolních orgánů. Na základě provedených zjištění má poplatník možnost podat dodatečné daňové přiznání a zmírnit tak rozsah sankčních dopadů, a to jak z hlediska jejich výše, tak i lhůty, za kterou se vyměřují.
V řadě případů vzniká i možnost podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než byla vyměřena v původním podání.

II.  ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

Daňová přiznání zpracováváme jak pro klienty, kterým vedeme účetnictví (daňovou evidenci), tak i pro klienty, kteří si vedou účetnictví (daňovou evidenci) sami nebo je zpracovává jiná účetní firma. Při zpracování daňových přiznání klademe důraz na zpracování variant a daňovou optimalizaci, aby bylo dosaženo maximální spokojenosti zákazníka.
Na základě plné moci poskytujeme klientům možnost podávat daňová přiznání a platit daň v prodloužené lhůtě do 30.6. (rovněž se tak mohou snižovat zálohy). Tyto služby poskytujeme jak našim stálým klientům, tak i klientům, kteří mají zájem pouze jednorázově o tuto službu.
Stálým klientům, kterým průběžně zpracováváme účetnictví, poskytujeme tuto službu se slevou.
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob na podkladě :

  1. účetnictví vedeného klientem, který ručí za účetnictví
  2. účetnictví, které je zběžně zkontrolováno daňovým poradcem
  3. účetnictví vedeného daňovým poradcem

Součástí zpracování je sestavení splátkového kalendáře záloh na daň z příjmů. Na základě dohody je možno dále zpracovat účetní závěrku včetně příloh a dále zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky.

 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob na podkladě :

  1. účetnictví ( daňové evidence) vedeného klientem, který ručí za účetnictví (daňovou evidenci
  2. účetnictví (daňová evidence), které je zběžně zkontrolováno daňovým poradcem
  3. účetnictví (daňové evidence) vedeného daňovým poradcem


Součástí zpracování je vyplnění přehledů pro sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny, jakož i sestavení splátkového kalendáře záloh na daň z příjmů. Na základě dohody je možno dále zpracovat účetní závěrku včetně příloh.
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování přiznání k dani silniční
 • zpracování přiznání k dani z nemovitosti
 • zpracování přiznání k dani dědické, darovací, z převodu nemovitostí
 • odklad daňového přiznání a platby
 • revize podaných daňových přiznání, jejich zpětné opravy

III.   ZASTUPOVÁNÍ PŘED ÚŘADY

 • odklad daňového přiznání a platby
 • zastupování před finančním úřadem na základě plné moci
 • finanční úřad komunikuje s daňovým poradcem a klientem nebo pouze s daňovým poradcem (dle rozsahu plné moci)
 • všechna podání podává daňový poradce
 • jednání s finančním úřadem vede daňový poradce
 • zastupování při kontrolách finančních úřadů, příprava podkladů ke kontrolám
 • zpracování odvolání a jiných opravných prostředků při řízení finančních úřadů s klienty
 • konzultace o vhodných postupech směrem k finančním úřadům
 • zastupování před jinými úřady za základě plné moci
 • zastupování při kontrolách ostatních úřadů, příprava podkladů ke kontrolám

A k t u a l i t y